Методика розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      рішенням обласної ради
                                      від 13.05.2011 № 4/46
 

Методика
розрахунку і порядку використання орендної плати за користування
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку та використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - комунальне майно).
Орендна плата є платежем, який вносить Орендар незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності.
2. Передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду: бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.
3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між
орендодавцем та орендарем.
У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) комунального підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується  обласною радою.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, установа, організація, на балансі яких перебуває це майно.
5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру річної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - погодинна орендна плата.
Розрахунок добової орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на кількість робочих днів в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.
Розрахунок погодинної орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на фонд робочого часу в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.
6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц,

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
     Вз - вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;
     Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.
7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків початкової балансової вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.
8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
      Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2.
Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

         де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
     Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
     Пп - корисна площа орендованого приміщення, кв. м;
     Пб - загальна площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.
9. У випадку визначення вартості об’єкту оренди опосередковано, виходячи від незалежної оцінки вартості будинку, при розрахунку орендної плати та плати за комунальні послуги застосовується коефіцієнт коригування – Кп. Розрахунок коефіцієнту проводиться за формулою:

Кп =Sз/Sк,
 
де: Sз - загальна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.
                Sк - корисна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.

10. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та телерадіоорганізаціями, редакціями державних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню за 1 кв. м в місяць.
Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які фінансуються за рахунок обласного бюджету становить 1 гривню.
Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим та другим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру;
- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
Орендні ставки для Орендарів, що створені за рахунок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, застосовуються з коефіцієнтом – 0,8.
11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями  площі.
12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:
               Опл
                 Опл.міс. =  ------  х Іп.р. х Ім,
               12

де: Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
      Іп.р. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
      Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.
Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів – податку на додану вартість. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
До орендної плати не включаються і сплачуються окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг (тепловодопостачання, каналізація, енергопостачання тощо), які згідно з договором оренди, надаються Орендодавцем.
13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
14.    Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів – податку на додану вартість. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
15. В окремих випадках за рішенням обласної ради об’єкт може передаватися в безоплатне користування або з встановленням пільг по сплаті орендної плати.
16. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. У договорі оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).
           17. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
18. Суми орендної плати, зайво перераховані  до  бюджету  або
орендодавцеві, зараховуються  в  рахунок  наступних  платежів  або
повертаються платникові в 5-денний термін від дня  одержання  його
письмової заяви.
19.  Оренда плата зараховується орендодавцеві і спрямовується:
За оренду нерухомого майна:
-  50 відсотків до обласного бюджету;
- 50 відсотків підприємству, установі організації, на балансі яких перебуває це майно, які використовуються на утримання та відновлення цього майна.
За оренду цілісних майнових комплексів та за нерухоме майно, що не перебуває на балансі підприємств, установ або організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:
- 100 відсотків до обласного бюджету.
         За індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна):
          - 100 відсотків комунальному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно.
         20. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до обласного бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Додаток 1
                                                       

ОРЕНДНІ СТАВКИ
           за використання цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:    Орендна ставка, відсотків
торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів                          10
з організації виставкової діяльності, тютюнової промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії, ресторанів                         9
харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів і устаткування та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устаткування, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів               8
нафтогазодобувної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, текстильної промисловості, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій                                    7
морського, залізничного та автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) і паливної промисловості, з виробництва будівельних матеріалів                                    6
Інші об’єкти                                              5


                                                                                                                    Додаток 2

ОРЕНДНІ СТАВКИ
           за використання нерухомого комунального майна

 

                                                                                 Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням


Орендна ставка, відсотків


1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.                            


45


2. Розміщення:


40


фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів


 


ресторанів з нічним режимом роботи


 


торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї


 


операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет


 


3. Розміщення:


30


виробників реклами


 


салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів


 


торговельних об’єктів з продажу автомобілів


 


зовнішньої реклами на будівлях і спорудах


 


4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності                  


25


5. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів


22


6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості         


21


7. Розміщення:


20


клірингових установ


 


майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів


 


майстерень з ремонту ювелірних виробів


 


ресторанів


 


приватних закладів охорони здоров’я


 


суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики


 


розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець


 


суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування


 


редакцій засобів масової інформації:


 


- рекламного та еротичного характеру


 


- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства


 


- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації


 


- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення


 


8. Розміщення:                                       


18


крамниць-складів, магазинів-складів


 


турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків


 


торговельних об’єктів з продажу:


 


- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів


 


- промислових товарів, що були у використанні


 


- автотоварів


 


- відео- та аудіопродукції


 


офісних приміщень


 


антен


 


9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту


17


10. Розміщення:


15


суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей                         


 


бірж, що мають статус неприбуткових організацій


 


кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи


 


ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини


 


суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль              


 


складів


 


суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів


 


11. Розміщення:


13


закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях


 


суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин


 


12. Розміщення:                                      


12


суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)


 


стоянок для автомобілів


 


13. Розміщення:                                      


10


комп’ютерних клубів та інтернет-кафе


 


ветеринарних аптек


 


рибних господарств


 


приватних навчальних закладів


 


шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів


 


торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами


 


суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи


 


видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами


 


редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка


 


14. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі


10


15. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари                                   


9


16. Розміщення:


8


кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи


 


аптек, що реалізують готові ліки


 


торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи


 


17. Розміщення:


7


торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;


 


ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів


 


18. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні


7


19. Розміщення:


6


їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи


 


фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи


 


об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку


 


суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень


 


торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів


 


20. Розміщення:


5


державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного  та місцевих бюджетів


 


оздоровчих закладів для дітей та молоді


 


санаторно-курортних закладів для дітей


 


державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету


 


торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою


 


відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги


 


суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення


 


21. Розміщення:


4


їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах


 


громадських вбиралень


 


камер схову


 


видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою


 


22. Розміщення:


3


аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами


 


суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги


 


майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів


 


органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім  асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)


 


науково-дослідних установ, крім бюджетних


 


23. Розміщення:


2


аптек, які обслуговують пільгові категорії населення


 


організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами


 


бібліотек, архівів, музеїв


 


дитячих молочних кухонь


 


торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян


 


24. Розміщення:


1


закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів


 


державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів


 


закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги,  центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді


 


25. Розміщення транспортних підприємств з:


 


перевезення пасажирів


15


перевезення вантажів


18


26. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:


 


не більш як 60 кв. метрів


1 грн. в рік


понад 60 кв. метрів


5 %


26-1. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів (каток «Снігова королева»)


3


27. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:


 


не більш як 100 кв. метрів


1


понад 100 кв. метрів


7


28. Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту


5


29. Інше використання нерухомого майна


15_______________
Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.